60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
O firmie
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
O firmie Polityka Firmy

Polityka firmy

Celem KRUSZGEO SA jest dostarczanie na rynek po konkurencyjnych cenach szerokiego asortymentu produkowanych wyrobów budowlanych - kruszyw, betonu oraz klejów i zapraw budowlanych, a także wykonywanie usług geologiczno-inżynierskich, naprawczo-remontowych oraz transportowych. KRUSZGEO SA zobowiązuje się stosować odpowiednie praktyki w zakresie ochrony środowiska zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie w odniesieniu do wszystkich swoich obszarów działalności. Wszystkie nasze wyroby oraz usługi oferowane klientom spełniają deklarowane parametry.

Zasadą naszej działalności jest przesłanie:

"JAKOŚĆ ŹRÓDŁEM ZAUFANIA KLIENTA"

Aby osiągnąć powyższy cel firma zobowiązuje się:

 • Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz monitorować ich zmiany
 • Analizować rynek w celu określenia aktualnych wymagań i preferencji klientów
 • Rekultywować tereny poeksploatacyjne i przywracać je do rolniczego lub leśnego użytkowania
 • Racjonalnie użytkować surowce i materiały
 • Edukować i angażować pracowników w działania na rzecz należytej jakości oraz ochrony środowiska
 • Stosować technologie przyjazne środowisku i minimalizować ilość wytwarzanych odpadów
Wszystkie wymienione cele i zadania zobowiązujemy się realizować poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001, zakładowej kontroli produkcji kruszyw, klejów i zapraw budowlanych, betonu oraz systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Nasze starania zostały docenione i uhonorowane certyfikatami.
W zakresie wydobycia i przeróbki kruszyw budowlanych i mineralnych, produkcji i sprzedaży kruszyw, betonu oraz klejów i zapraw budowlanych oraz wykonywania usług geologicznych spełniamy standardy normy ISO 9001, który potwierdza wysoką jakość naszych produktów i usług, spełniających oczekiwania Klientów.

Potwierdzeniem dbania o ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez stały nadzór nad działaniami, usługami i wyrobami związanymi ze znaczącymi aspektami środowiskowymi było poddanie się w 2011 roku weryfikacji funkcjonowania w firmie Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć aktualne oświadczenie weryfikatora środowiskowego.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS – jest to Wspólnotowy, dobrowolny system zarządzania środowiskowego potwierdzający ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej (środowiskowej) w organizacji. Rejestracja organizacji w rejestrze EMAS prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska potwierdza funkcjonowanie tego systemu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1221/2009 w tym zakresie.
Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymagań określonych przepisami prawa. Realizowane jest to poprzez spełnienie wymagań EMAS a mianowicie:

 • Wykonanie wstępnego przeglądu środowiskowego,
 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001,
 • Opracowanie deklaracji środowiskowej,
 • Weryfikację systemu EMAS w ramach auditu (weryfikacja i walidacja deklaracji środowiskowej),
 • Rejestracja administracyjna w systemie EMAS.
 • Wypełniając obowiązek corocznej weryfikacji systemu EMAS, jednostką posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i dokonującą weryfikacji i walidacji deklaracji środowiskowej w KRUSZGEO S.A. jest Polski Rejestr Statków S.A.

Zakres systemu zarządzania środowiskowego EMAS obejmuje: wydobycie i przeróbkę kruszyw; produkcję i sprzedaż kruszyw, betonu oraz klejów i zapraw budowlanych.
W ramach komunikowania o swoich efektach działalności środowiskowej zamieszczamy aktualną zweryfikowaną deklarację środowiskową za ostatni rok.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć deklarację środowiskową.

W dniu 25.07.2011 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie dokonała wpisu naszej firmy do rejestru krajowego EMAS pod nr PL.2.18-001-28 potwierdzając spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Kliknij tutaj, aby obejrzeć certyfikat.


Dodatkowe informacje dotyczące systemu proszę szukać na stronie EMAS:

http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2563/

Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem w firmie zintegrowanego systemu zarządzania:
mgr inż. Artur Książek - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
tel.: 17 8509190
e-mail: a.ksiazek@kruszgeo.com.pl